Search
Topics
  Home  
Who's Online
u an sitede, 11 ziyareti ve 0 ye bulunuyor.

Henz ye deilseniz, Buraya tklayarak cretsiz kayt olabilirsiniz.

Languages
Site Lisann Sein


'›yi Áocuklar serbest b?rak?ld?'
Tarih: 16.12.2007 Saat: 15:12 Gnderen: Editor

     Devletein kiral?k katilleri sahiplerinin arzusu üzerine serbest b?rak?ld?.Askeri Mahkeme’de görülmeye ba?layan ?emdinli Davas? avukatlar?, “oyunun figüran? olmayaca??z” diyerek çekilirken, Mahkeme Büyükan?t’?n “iyi çocuklar?’n? tahliye etti. Yarg?tay’?n ?srarl? karar? üzerine Van Askeri Mahkemesi’nde görülmeye ba?layan ?emdinli Davas?’nda ‘görevsizlik’ karar? verilmemesi üzerine ma?dur avukatlar? duru?ma salonunu terk etti. Müdahil avukatlar? “askerlerin askerleri yarg?lamas? me?ru olamayacak. Oyunun figüran? olmayaca??z” diyerek davadan çekildi. Mahkeme ise itirafç? Veysel Ate?, J›T elemanlar? astsubaylar Özcan ›ldeniz ile Ali Kaya’y? tahliye etti. Suçüstü yakalanan ‘iyi çocuklar’ tutuksuz yarg?lanacak.

Hakkari’nin ?emdinli ›lçesi’nde 9 Kas?m 2005 tarihinde Umut Kitabevi’ne yap?lan bombal? sald?r?yla ilgili olarak Van 3. A??r Ceza Mahkemesi’nin itirafç? Veysel Ate? ile J›T elemanlar? astsubay Ali Kaya ve Özcan ›ldeniz’e “çete olu?turmak ve adam öldürmek” suçlar?ndan verdi?i 39 y?l 5’er ayl?k hapis cezas?n?n Yarg?tay taraf?ndan bozulmas? üzerine, dosya Van Askeri Mahkemesi’ne gönderilmi?ti. 2 y?ld?r süren yarg?lama dün sil ba?tan ba?lad?. ›lk duru?mada al?nan polisiye önlemler dikkat çekti.
   Askeri Mahkeme’nin bulundu?u soka?? ablukaya alan polis ve askerler, mahalle sakinlerini dahi arad?ktan sonra evlerine girmelerine izin verdi. Bas?n?n büyük ilgi gösterdi?i duru?maya, sadece 5 gazeteci al?nd?. Ma?durlar duru?maya kat?lmad?. San?klar ile ma?dur ve san?k avukatlar?n haz?r bulundu?u duru?mada, ilk olarak Mahkeme Ba?kan? Yarg?tay 9. Dairesi’nin karar?n?n hüküm k?sm?n? okudu.
                                  Görevsizlik karar? istendi
Yarg?tay’?n karar?n?n okunmas?ndan sonra mahkeme heyeti, san?klar?n ifadesini almak istedi. Ancak araya giren ma?dur avukatlar? mahkemenin görevsizlik karar? vermesi için 10 sayfal?k itiraz dilekçesi sundu. Dilekçenin sunulmas?ndan sonra ma?dur avukatlar? ad?na söz alan Selçuk Koza?açl?, davan?n askeri mahkemede görülmesinin yasal olmad???n? belirterek, görevsizlik karar? verilmesini istedi. Koza?açl?, davan?n Uyu?mazl?k Mahkemesi’ne gönderilmesini istedi.
                                     ‘Tarafs?z olamazs?n?z’
Genelkurmay Ba?kan? Ya?ar Büyükan?t’?n Ali Kaya için, “tan?r?m ›yi çocuktur” ve “?emdinli davas? bir hukuk skandal?d?r. San?klar?n tutuklu kalmamalar? gerekiyor” ?eklindeki aç?klamalar?n? hat?rlatan Koza?açl?, Genelkurmay Ba?kanl???’na ba?l? bir mahkemenin tarafs?z karar veremeyece?ine dikkat çekti.
                                      Görevsizlik karar? reddedildi
San?k avukatlar? ise, davan?n askeri mahkemede görülmesine yönelik talebin yasal olmad???n? belirterek, müdahil avukatlar?n bu yönlü taleplerinin reddedilmesini istedi. Avukatlar?n de?erlendirmelerinden sonra söz alan Askeri Savc? da, Askeri Mahkeme’nin müdahil avukatlar?n taleplerinin reddedilmesini istedi. Mahkeme heyeti de 2 saat aran?n ard?ndan san?k avukatlar? ile savc?n?n istemini kabul ederek, görevsizlik karar? talebini reddetti.
                                      Avukatlar salonu terketti
Bunun üzerine ma?dur avukatlar?, toplu olarak salonu terk etti. Ard?ndan mahkeme binas? önünde bas?n aç?klamas? yap?ld?. Aç?klamaya Van Barosu Ba?kan? Ayhan Çabuk, Diyarbak?r Barosu Ba?kan? Sezgin Tanr?kulu, ÇHD Genel Sekreteri Selçuk Koza?açl?’n?n da bulundu?u kalabal?k avukat grubu ile olay?n ma?durlar? Seferi Y?lmaz ve Metin Korkmaz kat?ld?. Avukatlar ad?na konu?an Van Barosu Ba?kan? Ayhan Çabuk, davadan çekilmelerinin nedeni ?öyle aç?klad?: “Askeri mahkeme kendisini görevli kabul ederek, bizleri asla içinde olmayaca??m?z hukuk ve gerçek d??? bir alana ça??rd?. Sözkonusu oyunun figüran? olmay? reddetti?imiz için duru?may? terk ettik. Davan?n ba??ndan bu yana ya?anan olaylar?n dönemin Kara Kuvvetleri Komutan? ve bugünün Genelkurmay Ba?kan? Ya?ar Büyükan?t’?n bu a??r suçun tutuklu san?klar hakk?nda sarf etti?i, ‘tan?r?m, iyi çocuklard?r’ ve ‘?emdinli Davas? hukuk skandal?d?r’ ?eklindeki sözleri ilgisiz oldu?una inanman?n gereksiz bir iyimserlikten ba?ka bir ?ey de?ildir. Bu general bugün duru?mas?n? terk etti?imiz askeri mahkemenin hakim s?fat? ta??mayan subay üyesinin en yüksek rütbeli komutan? ve mahkemenin ait oldu?u hiyerar?ik düzenin en üst düzey yetkilisidir.”
                                                 Davadan da çekildiler
Sözkonusu ko?ullar alt?nda mahkemenin hukuksal yükümlülüklerini gözard? etti?ini söyleyen Çabuk, Jandarma Genel Komutanl??? Askeri Kolordu Komutanl??? Askeri Mahkemesi’nin hiçbir ?ekilde ?emdinli Davas?’n?n görevli mahkemesi olmad???n? kaydetti. Çabuk, ?öyle devam etti: “Biz müdahil vekilleri olarak bugünden itibaren art?k hukukun referans kabul edilmedi?ine inanmad???m?z yarg?lama sürecine dahil olmayaca??z. Bu sürecin san?klar?n serbest b?rak?lmas? yönünde ilerleyece?inden korktu?umuz çaba ve niyetlere ortak olmayaca??z. Bu duru?madan çekilmemiz ?emdinli Davas? üzerindeki karanl???n koyula?mas?n? umanlar? heveslendirmesin. Bizler bu yarg?lamay? takip etmeye devam edece?iz.”
                                                   Beklenen oldu
Van 3’üncü A??r Ceza Mahkemesi’nce “adam öldürmek, çete kurmak ve adam öldürmeye te?ebbüs etmek” suçlar?ndan 39 y?l 10 ay 27’?er gün hapse mahkum edilen astsubaylar ile itirafç? Askeri Mahkeme taraf?ndan kacma ihtimallerinin bulunmad??? ve delilleri karartmalar?n?n sözkonusu olmayaca?? belirtilerek ilk duru?mada tahliye edildi. Mahkeme, tan?klar?n ikinci duru?maya kat?lmalar? için kendilerine yaz? gönderilmesine, delillerin ise tekrar gözden geçirilmesine karar vererek duru?may? ileri bir tarihe erteledi. Böylece davan?n ba??ndan beri askerleri b?rakmaya çal??an devlet kurumlar?, bekleneni yapt?.
  D›HA/VAN

Big Story of Today
Bu gn iin henz nemli bir haber yok.

Old Articles
09.12.07
· Parlementoya KurdistanÍ LÓjneya madeya 140 a Parlementoya IraqÍ bangÓ runi?tina
08.12.07
· MedÓa KurdÓ nikare bÍ rawestandin!
· Serok BarzanÓ:N?ÁeyÍn ku di hin kanalan de hatib?n belavkirin ne rast in
07.12.07
· BA?KAN BARZAN› YURDA D÷ND‹...
· SerokÍ HerÍma KurdistanÍ vegeriya KurdistanÍ
· AKP yÓ yÍn ji KurdistanÍ ji cemeta G¸len in
05.12.07
· N «ŒRVAN BARZANŒ: ME BER  QONAX N DIJWAR DŒTINE, JI BER EV  YEK  EM GE?BŒN IN
· SORUMLULUKTA «÷Z‹M
· TEVKURD DADGEH DIBE !
04.12.07
· KOMKAR-Almanya Genel Yˆnetim Kurulu Topland?
· JI BINEMALA MŒR BEDIRXAN KAMIL M‹?TAK LI BERXWE DID !
· T‹RK›YEDE SAVA? HAL› YA?ANIYOR
03.12.07
· Civata SiyasÓ a Ewlehiya Ni?tÓmanÓ li hev civiya
02.12.07
· Arte?a TirkiyÍ dÍ rÍvebiriya operasyonÍ bike
· TerorÓstÍn turkÓ-ÓslamÓ dibin bela serÍ ewropiya
01.12.07
· Kemalizma “kurdÓlÓhÓcazkar” tehl?ka herÓ mezin e!
· CivÓna TEVKURDÍ ya Damezrandina YekÓneya HerÍmÓ ya HerÍma MÍrdÓn Li QoserÍ PÍkha
30.11.07
· K¸rdistan - S›STAN›: ëíK‹RT VE ?››LER›N HAKLARINI ALMASINDAN YANAYIMíí
· TAYFUR: ‘’140.MADDE A«IK VE A?›KARDIR, BUNUN ›«›N YORUMA GEREK YOKTU
29.11.07
· HevpeyvÓna KurdistanÓ NwÍ a li gel NÍÁÓrvan BarzanÓ
· ABD DI?›?LER› BAKANI YARDIMCISI NEGROPONTE’DEN K‹RD›STAN’A : ‘
· JOHN NEGROPONTE: KURDISTAN HER MEK DEMOKRATŒK E € DOSTA AMERŒKA YE!
· FESTŒVALA R ZGIRTINA NETEWEYŒ BO BINEMALA CEMŒL PA?A Y  DIYARBEKIRŒ LI HEWL RA P
· KOKTEYLA PŒROZKIRINA 20-SALIYA SARA'yÍ
28.11.07
· Konsolosxaneya R?syayÍ li HewlÍrÍ veb?
· K‹RTLER›N Y‹Z ELL› YILDIR S‹REN ÷ZG‹RL‹K KAVGASI
· PÍ?nÓyaza PÍ?bezÓyekÍ
· RÍz ? Hurmet ji bo ›smail Be?ikÁi
27.11.07
· Be?ÓkÁÓ: “Rew?enbÓrÍn Kurd dalkawux (kaselÓs) in..”
· PÓvaneka welatparÍzÓ, kurdayetÓ demokratb?nÓ ? mirovantÓyÍ

Eski Haberler


 
Copyright pdk-bakur