Search
Topics
  Home  
Who's Online
u an sitede, 21 ziyareti ve 0 ye bulunuyor.

Henz ye deilseniz, Buraya tklayarak cretsiz kayt olabilirsiniz.

Languages
Site Lisann Sein


ROJA-KURD Davas?n?n ikinci duru?mas? tarihi bir g¸nde yap?ld?…
Tarih: 11.12.2007 Saat: 13:34 Gnderen: Editor

PHP-Nuke ›brahim GÜÇLÜ(ibrahimguclu21@gmail.com)   Birle?mi? Milletler, ›nsan Haklar? Evrensel Beyannamesi’ni, 10 Aral?k 1948 y?l?nda kabul etti. Dün, ›nsan Haklar? Evrensel Beyannamesi’nin kabul edili?inin 59. y?ldönümüydü. ›nsanlar?n, topluluklar?n, milletlerin ki?isel ve do?al haklar?n?n güvenceye ba?land??? günde, 21. asr?n ba?lar?nda, Kürtler olarak yeniden yarg?laman?n garipli?ini de?il, yüzkaral???n?, adaletsizli?ini, haks?zl???n? ya?ad?k. 10 Aral?k gibi ›nsan Haklar? aç?s?ndan tarihi önemde olan bir günde, bir Kürt dergisi olan Roja-KURD ve yazarlar? olarak yarg?land?k.

Dava yeni ba?lam?yordu. Davan?n birinci duru?mas? 26. 10. 2007 günü yap?ld?. Bu duru?mada, yarg?lanan yazarlar olarak kapsaml? savunmalar ve görü?ler mahkemeye sunduk. Avukatlar?m?z da, ikirciksiz bir ?ekilde bize arka ç?kt?lar, bizi savundular.    ›kinci duru?maya, ben ve Abdulhey Okumu?, avukatlar?m?z Bar?? Yavuz ve F?rat Ar?? kat?ld?k. ›kinci duru?may?, “kazas?z”, “belas?z”, bizi yarg?layan han?m yarg?c?n günün önemine kar?? olan aymazl??? ile sonuçland?rd?k. Yine duru?mada gününün önemine binaen yapt???m?z ac? hat?rlatma ve dalga niteli?inde olan sözlerimizin de yarg?ç taraf?ndan alg?lanmamas? ayr? bir trajedi- komikli?e yol açt?.   ›nsan Haklar? Evrensel Beyannamesi’nin yay?nlanmas?n?n 59. y?l dönümünde, Kürt dergisi, fertleri ve yazarlar? olarak yarg?land???m?zdan dolay? hay?flanmaktan ve kah?rlanmaktan da hakl? olmad???m?z? biliyorum. Çünkü, neferi oldu?umuz ve Ortado?u’nun en kadim büyük milleti olan Kürt milleti halen bütün ulusal, siyasi, sosyal, kültürel, idari haklar?ndan mahrum, sömürge bile olmayan statüsüz bir millet konumunda. Kürdistan, Türkiye, Suriye ve ›ran’?n sömürgesi. Ülkemiz Kürdistan, parçalanm?? durumda.     Bütün haklar?ndan mahrum olan bir ulusun fertleri olarak bizlerin de bireysel ve kollektif haklar?m?zdan bahsetmemiz abesle i?tigal olur.   Duru?mada avukatlar?m?z, “di?er san?klar dinlenmeden de beraat karar? verilmesi gerekir”  gibi dü?üncelerini, Avrupa ›nsan Haklar? Sözle?mesinin ilgili maddeleri ve A›HM’nin ilgili kararlar? çerçevesinde izah ettiler. Bizlerin neden yarg?land?klar?n? da bilmediklerini, bu konuda iddianamede de bir aç?kl?k ve belirlilik olmad???n? dile getirdiler.   Ben de, vekillerim ve meslekta?lar?m?n görü?lerine kat?ld???m? belirterek: “Bütün günlerin kutsal oldu?unu dü?ünüyorum. Bu gün daha kutsal ve önemli bir gündür. Çünkü, bundan 59 y?l önce bugün, Birle?mi? Milletler, ›nsan Haklar? Evrensel Beyannamesini onaylam??t?r. Bu belge, insanl???n ve topluluklar?n hak ve özgürlükleri aç?s?ndan en k?ymetli belgelerinden biridir. ›nsan Haklar? Evrensel Beyannamesi’nin kabul edildi?i bugünde ROJA-KURD Dergisinin ve bizlerin yarg?lanmas? bir yüz karas?d?r. Bunun yan?nda, 21. yüzy?lda fikrin suç kabul edilerek Türkiye’de yarg?lanmaya tabi tutulmas? ça?da? olmayan bir durumdur. Ayr?ca, ?iddeti ça?r??t?rmayan ve talep etmeyen dü?üncelerin suç say?lmas? ve yarg?lanmas?, AB’ye üye olmak isteyen bir Türkiye’de anla??l?r bir durum da de?ildir. Bunun yan?nda, savc?l?k makam? sorgulaman?n ba??nda Avrupa ›nsan Haklar? Sözle?mesi ve A›HM kararlar?n? gözeterek güçlü gerekçelerle hakk?m?zda takipsizlik karar? vermi?tir. O gerekçeleri s?ralamadan aynen kat?ld???m? belirtiyorum. Diyarbak?r *****huriyet Ba? Savc?s?n?n takipsizlik karar?na neden kar?? oldu?u da aç?k de?ildir. Bugünün önemi aç?s?ndan da mahkemeniz bir jest yaparak, davan?n beraatla sonuçlanmas? karar?n? verebilir” dedim.   Han?m yarg?ç, bu ileri sürdü?ümüz görü?leri hesaba katmayarak: Davan?n sürdürülmesine, duru?maya gelmeyen arkada?lar?m?z?n da emniyet taraf?ndan zorla mahkemeye getirilmesine karar verdi.     Duru?ma,  2 Nisan 2008 tarihine erteledi.Amed, 11. 12. 2007  

Big Story of Today
Bu gn iin henz nemli bir haber yok.

Old Articles
09.12.07
· Parlementoya KurdistanÍ LÓjneya madeya 140 a Parlementoya IraqÍ bangÓ runi?tina
08.12.07
· MedÓa KurdÓ nikare bÍ rawestandin!
· Serok BarzanÓ:N?ÁeyÍn ku di hin kanalan de hatib?n belavkirin ne rast in
07.12.07
· BA?KAN BARZAN› YURDA D÷ND‹...
· SerokÍ HerÍma KurdistanÍ vegeriya KurdistanÍ
· AKP yÓ yÍn ji KurdistanÍ ji cemeta G¸len in
05.12.07
· N «ŒRVAN BARZANŒ: ME BER  QONAX N DIJWAR DŒTINE, JI BER EV  YEK  EM GE?BŒN IN
· SORUMLULUKTA «÷Z‹M
· TEVKURD DADGEH DIBE !
04.12.07
· KOMKAR-Almanya Genel Yˆnetim Kurulu Topland?
· JI BINEMALA MŒR BEDIRXAN KAMIL M‹?TAK LI BERXWE DID !
· T‹RK›YEDE SAVA? HAL› YA?ANIYOR
03.12.07
· Civata SiyasÓ a Ewlehiya Ni?tÓmanÓ li hev civiya
02.12.07
· Arte?a TirkiyÍ dÍ rÍvebiriya operasyonÍ bike
· TerorÓstÍn turkÓ-ÓslamÓ dibin bela serÍ ewropiya
01.12.07
· Kemalizma “kurdÓlÓhÓcazkar” tehl?ka herÓ mezin e!
· CivÓna TEVKURDÍ ya Damezrandina YekÓneya HerÍmÓ ya HerÍma MÍrdÓn Li QoserÍ PÍkha
30.11.07
· K¸rdistan - S›STAN›: ëíK‹RT VE ?››LER›N HAKLARINI ALMASINDAN YANAYIMíí
· TAYFUR: ‘’140.MADDE A«IK VE A?›KARDIR, BUNUN ›«›N YORUMA GEREK YOKTU
29.11.07
· HevpeyvÓna KurdistanÓ NwÍ a li gel NÍÁÓrvan BarzanÓ
· ABD DI?›?LER› BAKANI YARDIMCISI NEGROPONTE’DEN K‹RD›STAN’A : ‘
· JOHN NEGROPONTE: KURDISTAN HER MEK DEMOKRATŒK E € DOSTA AMERŒKA YE!
· FESTŒVALA R ZGIRTINA NETEWEYŒ BO BINEMALA CEMŒL PA?A Y  DIYARBEKIRŒ LI HEWL RA P
· KOKTEYLA PŒROZKIRINA 20-SALIYA SARA'yÍ
28.11.07
· Konsolosxaneya R?syayÍ li HewlÍrÍ veb?
· K‹RTLER›N Y‹Z ELL› YILDIR S‹REN ÷ZG‹RL‹K KAVGASI
· PÍ?nÓyaza PÍ?bezÓyekÍ
· RÍz ? Hurmet ji bo ›smail Be?ikÁi
27.11.07
· Be?ÓkÁÓ: “Rew?enbÓrÍn Kurd dalkawux (kaselÓs) in..”
· PÓvaneka welatparÍzÓ, kurdayetÓ demokratb?nÓ ? mirovantÓyÍ

Eski Haberler


 
Copyright pdk-bakur