Search
Topics
  Home  
Who's Online
u an sitede, 14 ziyareti ve 0 ye bulunuyor.

Henz ye deilseniz, Buraya tklayarak cretsiz kayt olabilirsiniz.

Languages
Site Lisann Sein


BASINDAN/AB: "301'i de?i?tirin, Ek Protokol'¸ uygulay?n"
Tarih: 07.11.2007 Saat: 10:45 Gnderen: Editor

AB Komisyonu'nun Geni?lemeden Sorumlu Üyesi Olli Rehn, ''TCK 301'inci madde hiçbir gecikme olmaks?z?n de?i?tirilmeli'' dedi. Rehn, Ek Protokol uygulanmad?kça Türkiye ile 8 ba?l???n aç?lmayaca??n? kaydetti.

AB Komisyonu, di?er aday ve potansiyel aday ülkelerle birlikte Türkiye ›lerleme Raporu'nu, strateji belgesini ve önümüzdeki 4 y?la ili?kin mali yard?m çerçevesini bugün aç?klad?.
›LERLEME RAPORU
Ordunun durumu:
Ordunun kamuoyuna yapt??? aç?klamalara ve siyasi sürece müdahale çabalar?na ra?men 2007 bahar?nda ya?anan anayasal krizin sonucu demokratik sürecin üstünlü?ünü teyit etti.
Silahl? Kuvvetler (son bir y?lda) önemli siyasi etki yaratmay? sürdürdü. Silahl? Kuvvetler'in üst yönetimindekiler iç ve d?? politikay? ilgilendiren sorunlarda kamuoyuna aç?klama yapmay? h?zland?rd?. 
Türkiye'deki siyasi çalkant?:
22 Temmuz seçimleri TBMM'de ülkenin siyasi farkl?l?klar?n?n daha iyi temsiline imkan sa?lad?. Avrupa ›nsan Haklar? Mahkemesi'nin (A›HM) adil seçimleri ihlal etmedi?i yönündeki karar?na ra?men yüzde 10 seçim baraj?n?n indirilmesi tercih edilecek.
Beklenen yasalar:
(Bir önceki) *****hurba?kan? Ahmet Necdet Sezer, Ombudsmanl?k Yasas?, Vak?flar Yasas? ve özel e?itim kurumlar?n? düzenleyen yasa ba?taolmak üzere siyasi reformlarla ilgili birçok yasay? veto etti. Ayr?ca Ombudsmanl?k Yasas?'n?n iptali için Anayasa Mahkemesi'ne ba?vurdu. *****hurba?kan? ve hükümet aras?ndaki gergin ili?kiler, reform sürecinde çal??malar?n yava?lamas?na katk? sa?lad?.
Yarg?n?n ba??ms?zl???:
Anayasa Mahkemesi'nin, nisan ay?nda TBMM'deki *****hurba?kan? seçimlerinin ilk ve ikinci turunda milletvekillerinin üçte ikisinin (367) haz?r bulunmas?n?n zorunlu oldu?una karar vererek yap?lan ilk tur oylamay? geçersiz ilan etmesi, mahkemenin bu karar?nda tarafs?zl???n? yitirdi?i yönünde güçlü siyasi tepki ve iddialara neden oldu.
Yarg?n?n ba??ms?zl???n? ve tarafs?zl???n? güçlendirmek için daha fazla çaba gösterilmeli.
Yolsuzluk:
Türkiye'de yolsuzluk yayg?n ve yolsuzlukla mücadelede s?n?rl? ilerleme sa?land?. Yolsuzlukla mücadele stratejisinin geli?tirilmesinde etkin ve iyi koordinasyonlu kurumlar?n ve güçlü yasal altyap? önemli.
›?kence:
Türkiye'nin benimsedi?i "i?kenceye s?f?r tolerans" politikas? olumlu sonuç verdi. ›?kence ve kötü muameleyle ilgili dava say?s? azald?. Adli T?p Kurumu'nun ba??ms?zl??? güçlendirilmeli ve t?bbi rapor kalitesi art?r?lmal?.
Din ve ibadet özgürlü?ü:
Aleviler ve gayrimüslimlerin kar??la?t?klar? temel sorunlar? çözmede gerçek bir ilerlemeden bahsedilemez. Türkiye Lozan  Anla?mas?'na dayanarak sadece Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler gibi belirli gayrimüslimleri az?nl?k kabul ediyor. Bu bak?? aç?s?  Türkiye'nin etnik köken, dil ve dinine dayanarak baz? vatanda?lar?na, kimliklerini korumalar? için özel haklar sunmas?n? engellememeli.
K?br?s:
Türk hükümeti BM gözetiminde kapsaml? çözüme ba?l?. K?br?s Rum kesimiyle ili?kilerin normalle?tirilmesinde herhangi bir ilerleme sa?lanmad? ve Türkiye Rum kesiminin baz? uluslararas? örgütlere ve anla?malara kat?l?m?n? engellemeyi sürdürdü.
Türkiye, 1960 anla?mas?ndaki garantörlü?üne dayanarak K?br?s Rum kesiminin petrol ç?karmak için Lübnan ile Akdeniz'de münhas?r ekonomik alan payla??m? anla?mas? imzalamas?n? ve Rum kesiminin Fransa ile imzalad??? savunma i?birli?i anla?mas?n? protesto etti.
Ek Protokol:
Türkiye, AB'nin geçen y?l aral?k zirvesinde 8 fas?lda müzakereleri dondurmas?na neden olan Ek Protokol yükümlülüklerini (limanlar?n ve havaalanlar?n?n Rum kesiminin kullan?m?na aç?lmas?) eksiksiz yerine getirmede hiçbir ilerleme sa?lamad?.

TCK 301:
301'inci madde AB standartlar?nda yeniden ele al?nmal?.
 
PKK terörü:
PKK'n?n son dönemde artan sald?r?lar? Türkiye aç?s?ndan ciddi bir güvenlik sorunu olu?turdu. Terörle mücadele destekleniyor.
 
Dink suikast?:
Gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesinin ard?ndan Türk toplumu dayan??ma gösterdi fakat baz? kesimler faillere destek verdi. Polisin ihmali yönündeki iddialar dahil olmak üzere geni? kapsaml? bir soru?turmaya gerek duyulmaktad?r.
 
Ekonomi:
Türkiye geçen y?l 85 milyar euroluk hacimle AB'nin 7'inci büyük ticaret orta??. Türkiye'nin d?? aç?klar? (cari aç?k ve d?? ticaret aç???) büyük miktarlara ula?mas?na ra?men finansman sürdürülebilirli?i art?r?ld?.
 
Kat?l?m öncesi mali yard?m çerçevesinde önümüzdeki 4 y?l? kapsayan önerisini üye devletlerin onay?na sunan AB Komisyonu, bu y?l 497.2 milyon euro tahsis edilen Türkiye'ye 2008'de 538.7 milyon euro, 2009'da 566.4 milyon euro, 2010'da 653.7 milyon euro ve 2011 y?l?nda 781.9 milyon euro ayr?lmas?n? istedi.
 
STRATEJ› BELGES›
 
AB üyesi ülkelere ve Avrupa Parlamentosu'na önümüzdeki bir y?la ili?kin geni?leme stratejisi belgesini sunan AB Komisyonu, Türkiye'de reformlar?n 2005 y?l?ndan bu yana yava?lad??? tespitinde bulunarak, "siyasi reformlar?n h?zland?r?lmas?n?" istedi.
 
AB Komisyonu belgesinde bu kapsamda ifade özgürlü?ü ve dini az?nl?klar?n haklar?yla ilgili reformlara öncelik atfedilirken, vurgu yap?lan di?er ba?l?klar aras?nda yolsuzlukla mücadele, yarg? reformu, sendikal haklar, kad?n ve çocuk haklar?yla kamu yönetiminde hesap verilebilirli?in art?r?lmas? yer al?yor.
 
Belgede, "AB Komisyonu'nun güvenlik güçleri üzerindeki sivil gözetim ba?ta olmak üzere Türkiye'deki siyasi reform sürecini yak?ndan izlemesini sürdürece?i" ifade edildi.
 
Terör örgütü PKK'n?n can kay?plar?na neden olan silahl? sald?r?lar?n?n ard?ndan TBMM'nin s?n?r ötesi operasyona yetki verdi?i hat?rlat?lan belgede, Türkiye'nin vatanda?lar?n? koruma ve terörizmle mücadeleçabas?nda hukukun üstünlü?ü yan?nda bölgesel bar?? ve istikrara önemvermesi istendi.
 
Belgede, üye ülkelere yönelik ça?r?da, "AB'nin (aday ülkelere yönelik) taahhütlerine ba?l? kalmas? ve teknik haz?rl?klar? yap?l?r yap?lmaz ilgili fas?llar? açarak müzakere sürecini yolunda tutmas? büyük önem ta??maktad?r" ifadelerine yer verildi.
 
K?br?s Rum kesimine uygulanan "nakliyat araçlar? k?s?tlamas?" dahil, mallar?n serbest dola??m? üzerindeki engelleri kald?rmas? talep edilen belgede ayr?ca, Rum kesimiyle "ikili ili?kilerin normalle?tirilmesi beklentisi" dile getirildi.
 
Strateji belgesinde, "Türkiye, üyelik yükümlülüklerini kar??lama yetene?ini geli?tirdi. Mallar?n serbest dola??m?, mali hizmetler, trans-Avrupa a?lar?, bilim ve ara?t?rma ba?ta olmak üzere müzakere fas?llar?nda ilerleme sa?land?. Mallar?n serbest dola??m?nda, fikri mülkiyet haklar?nda, kartellerle mücadele politikas?nda, enerjide, istatistikte, i?letme ve sanayi politikas?nda, tüketici ve sa?l???n?n korunmas?nda, bilim ara?t?rmada (AB müktesebat?na) uyumunu ileri düzeye ta??d?" ifadelerine yer verildi. 
REHN'›N AÇIKLAMALARI
301'inci madde:
Konuya ili?kin olarak bir bas?n toplant?s? düzenleyen Olli Rehn, "Hükümetin demokrasi ve bireysel özgürlükler alan?nda baz? reformlar? üst s?ralara yerle?tirmi? olmas? önemli bir?ey. AB'ye kat?lacak bir ülkede, akademisyenlerin, gazetecilerin, di?er ayd?nlar?n veya herhangi bir vatanda??n s?rf dü?üncelerini aç?klad???, ?iddet içermeyen bir ?ekilde aç?klad??? için yarg?lanmalar? kabul edilemez" dedi.
    Rehn, bu sözleriyle Türk Ceza Kanunu'nun 301'inci maddesinin "hiçbir gecikme olmaks?z?n" de?i?tirilmesi gere?ine at?fta bulundu ve "Türkiye, din ve ifade özgürlü?ü için daha çok çaba harcamal?" dedi.
    Rehn, Türkiye'deki reform sürecinin siyasi çalkant?lar sebebiyle yava?lamas?n? da ele?tirdi.
S?n?r ötesi operasyon:
Türkiye'nin olas? s?n?r ötesi operasyonuna da de?inen Rehn, "Türkiye s?n?r ötesinden PKK terörüne maruz kalmaktad?r. AB bu durumu k?namaktad?r. Bunu anl?yoruz" ifadesini kulland?.
    Rehn, Türkiye'nin olas? operasyonunun AB'ye kat?l?m sürecini ne yönde etkileyece?ine yönelik bir soruya, "Varsay?mlar üzerinden konu?mak do?ru olmaz. Türkiye'nin Irak ile birlikte, bölgesel yetkililerle, uluslararas? toplumla bu sorunlara çözüm bulmas? gerekir" yan?t?n? verdi.
    "Soruna politika arac?l???yla siyasi bir çözüm bulunmal?" diyen Rehn, "Bence Bush ve Erdo?an aras?ndaki görü?meler son derece te?vik edici görü?melerdir" dedi.
Rehn, tezkerenin de bu siyasi stratejinin bir parças? olarak görülmesi gerekti?ini kaydetti.
    Bölgedeki bütün oyuncular?n Türkiye'nin kendi halk?n? korumak için gösterdi?i çabay? desteklemesi gerekti?ini söyleyen Rehn, "Uluslararas? hukuka sayg? gösterilmeli ve orant?s?z askeri güç kullan?m?ndan kaç?n?lmas? gerekiyor" ?eklinde konu?tu.
"›ki yeni ba?l?k aç?labilir"
Teknik haz?rl?klar?n tamamland??? ba?l?klarda müzakerelerin ba?lamas? gerekti?ini belirten Olli Rehn, "Önümüzdeki haftalarda en az?ndan iki ba?l?kta aç?labilir: Tüketicinin ve sa?l???n korunmas? ve Trans-Avrupa a?lar? ba?l?klar?nda" dedi.
    Rehn, bu iki ba?l?kta müzakerelerin ba?lamas?n? bütün AB üyesi ülkelerin desteklemesini bekledi?ini söyledi.
    Olli Rehn, Türkiye'nin kendi yükümlülüklerini (Gümrük Birli?i Ek Protokolü'nün uygulanmas?) yerine getirmemesi durumunda ise di?er 8 ba?l???n aç?lmayaca??n? kaydetti.
    Türkiye, Gümrük Birli?i'nin K?br?s Rum yönetimi dahil AB'ye yeni kat?lan 10 üyeye de uyarlanmas? için Ankara Anla?mas?'n?n Ek Protokolü'nü imzalam??, ancak ayn? zamanda bir de deklarasyon yay?mlayarak, imzan?n K?br?s Rum kesimini tan?ma anlam?na gelmedi?ini ilan etmi?ti. 
    Türkiye, KKTC'ye izolasyonlar kald?r?lmad?kça Türkiye'nin, limanlar?n ve havaalanlar?n?n K?br?s Rum kesimi gemi ve uçaklar?na aç?lmas?n? öngören Gümrük Birli?i Ek Protokolü'nü gündeme almayaca??n? belirtiyor.
   Rehn, Türkiye'ye ili?kin ›lerleme Raporu'nun çok sert ya da yumu?ak olmad???n? dile getirdi.

Big Story of Today
Bu gn iin henz nemli bir haber yok.

Old Articles
09.12.07
· Parlementoya KurdistanÍ LÓjneya madeya 140 a Parlementoya IraqÍ bangÓ runi?tina
08.12.07
· MedÓa KurdÓ nikare bÍ rawestandin!
· Serok BarzanÓ:N?ÁeyÍn ku di hin kanalan de hatib?n belavkirin ne rast in
07.12.07
· BA?KAN BARZAN› YURDA D÷ND‹...
· SerokÍ HerÍma KurdistanÍ vegeriya KurdistanÍ
· AKP yÓ yÍn ji KurdistanÍ ji cemeta G¸len in
05.12.07
· N «ŒRVAN BARZANŒ: ME BER  QONAX N DIJWAR DŒTINE, JI BER EV  YEK  EM GE?BŒN IN
· SORUMLULUKTA «÷Z‹M
· TEVKURD DADGEH DIBE !
04.12.07
· KOMKAR-Almanya Genel Yˆnetim Kurulu Topland?
· JI BINEMALA MŒR BEDIRXAN KAMIL M‹?TAK LI BERXWE DID !
· T‹RK›YEDE SAVA? HAL› YA?ANIYOR
03.12.07
· Civata SiyasÓ a Ewlehiya Ni?tÓmanÓ li hev civiya
02.12.07
· Arte?a TirkiyÍ dÍ rÍvebiriya operasyonÍ bike
· TerorÓstÍn turkÓ-ÓslamÓ dibin bela serÍ ewropiya
01.12.07
· Kemalizma “kurdÓlÓhÓcazkar” tehl?ka herÓ mezin e!
· CivÓna TEVKURDÍ ya Damezrandina YekÓneya HerÍmÓ ya HerÍma MÍrdÓn Li QoserÍ PÍkha
30.11.07
· K¸rdistan - S›STAN›: ëíK‹RT VE ?››LER›N HAKLARINI ALMASINDAN YANAYIMíí
· TAYFUR: ‘’140.MADDE A«IK VE A?›KARDIR, BUNUN ›«›N YORUMA GEREK YOKTU
29.11.07
· HevpeyvÓna KurdistanÓ NwÍ a li gel NÍÁÓrvan BarzanÓ
· ABD DI?›?LER› BAKANI YARDIMCISI NEGROPONTE’DEN K‹RD›STAN’A : ‘
· JOHN NEGROPONTE: KURDISTAN HER MEK DEMOKRATŒK E € DOSTA AMERŒKA YE!
· FESTŒVALA R ZGIRTINA NETEWEYŒ BO BINEMALA CEMŒL PA?A Y  DIYARBEKIRŒ LI HEWL RA P
· KOKTEYLA PŒROZKIRINA 20-SALIYA SARA'yÍ
28.11.07
· Konsolosxaneya R?syayÍ li HewlÍrÍ veb?
· K‹RTLER›N Y‹Z ELL› YILDIR S‹REN ÷ZG‹RL‹K KAVGASI
· PÍ?nÓyaza PÍ?bezÓyekÍ
· RÍz ? Hurmet ji bo ›smail Be?ikÁi
27.11.07
· Be?ÓkÁÓ: “Rew?enbÓrÍn Kurd dalkawux (kaselÓs) in..”
· PÓvaneka welatparÍzÓ, kurdayetÓ demokratb?nÓ ? mirovantÓyÍ

Eski Haberler


 
Copyright pdk-bakur